Κάλαντα Χριστουγέννων ~ Καλήν Εσπέραν Άρχοντες ~ Greek c

Στίχοι: Παραδοσιακό
Μουσική: Παραδοσιακό
Περιοχή: Πανελλαδικά

Στίχοι καλάντων Χριστουγέννων,
επικρατέστερης εκδοχής (αστικά κάλαντα).

Καλήν εσπέραν άρχοντες,
αν είναι ορισμός σας,
Χριστού τη Θεία γέννηση,
να πω στ' αρχοντικό σας.

Χριστός γεννάται σήμερον,
εν Βηθλεέμ τη πόλει,
οι ουρανοί αγάλλονται,
χαίρει η φύσις όλη.

Εν τω σπηλαίω τίκτεται,
εν φάτνη των αλόγων,
ο βασιλεύς των ουρανών,
και ποιητής των όλων.

Πλήθος αγγέλων ψάλλουσι,
το Δόξα εν υψίστοις,
και τούτο άξιον εστί,
η των ποιμένων πίστις.

Εκ της Περσίας έρχονται,
τρεις μάγοι με τα δώρα,
άστρο λαμπρό τους οδηγεί,
χωρίς να λείψει ώρα.

Υγεία, ευτυχία, ελπίδα και Καλή Χρονιά!

Υγεία, ευτυχία, ελπίδα και Καλή Χρονιά!

γαλακτοκομικά - молочные продукты

γαλακτοκομικά - молочные продукты

βούτυρο - масло
γιαούρτι - йогурт
κρέμα - сливки
τυρί - сыр
καϊμάκι - сливки
μαργαρίνη - маргарин
κρέμα γάλακτος - сметана
αϊράνι - айран
κεφίρ - кефир
ξινόγαλο - простокваша
τυρόπηγμα - творог
ορός γάλακτος - молочная сыворотка

#греческий словарь

Ἡ κατὰ Σάρκα Γέννησις τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ιησοῦ Χριστοῦ.

Ἡ κατὰ Σάρκα Γέννησις τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ιησοῦ Χριστοῦ.

Ἀπολυτίκιον Ἦχος δ'
Ἡ γέννησίς σου Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ, τὸ φῶς τὸ τῆς γνώσεως· ἐν αὐτῇ γὰρ οἱ τοῖς ἄστροις λατρεύοντες, ὑπὸ ἀστέρος ἐδιδάσκοντο, σὲ προσκυνεῖν, τὸν Ἥλιον τῆς δικαιοσύνης, καὶ σὲ γινώσκειν ἐξ ὕψους ἀνατολήν, Κύριε δόξα σοι.

Κοντάκιον Ἦχος γ'
Ἡ Παρθένος σήμερον, τὸν ὑπερούσιον τίκτει, καὶ ἡ γῆ τὸ Σπήλαιον, τῷ ἀπροσίτῳ προσάγει. Ἄγγελοι μετὰ Ποιμένων δοξολογοῦσι. Μάγοι δὲ μετὰ ἀστέρος ὁδοιποροῦσι· δι' ἡμᾶς γὰρ ἐγεννήθη, Παιδίον νέον, ὁ πρὸ αἰώνων Θεός.

-----

Тропарь, глас 4:
Рождество Твое Христе Боже наш, возсия мирови свет разума: в нем бо звездам служащии, звездою учахуся, Тебе кланятися Солнцу правды, и Тебе ведети с высоты Востока: Господи слава Тебе.

Кондак, глас 3:
Дева днесь Пресущественнаго раждает, и земля вертеп Неприступному приносит: ангели с пастырьми славословят, волсви же со звездою путешествуют: нас бо ради родися Oтроча младо, Превечный Бог.

#рождество

ηλεκτροσυγκολλητής, ο - электросварщик

ηλεκτροσυγκολλητής, ο - электросварщик

#греческий словарь
переводы с персидского языка, литовский словарь, каталог
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit