άλλ|ος

формы словаβ
άλλ|ος
(γεν. άλλου, ης, ου и αλλουνού, αλληνής, αλλουνού) 1. 1) другой, иной;
          ~α σκέπτεται κι' ~α λέγει — думает одно, а говорит другое;
          έγινε ~ άνθρωπος — он стал другим человеком;
          αυτό είναι ~ο ζήτημα — это другое дело;
          μ' ~ο τρόπο — по-иному, другим способом;
          μ' ~α λόγια — другими словами;
          σ' ~ο μέρος — в другом месте;
          ούτε τό ενα ούτε τό ~ο — ни то ни другое;
2) остальной, прочий
          οι -όι — остальные, прочие;
3) такой же, равноценный;
          δέν έχουμε ~ον σάν κι' αυτόν — ему нет равного;
4) дополнительный;
          ήλθαν ~οι δυό — пришли ещё двое;
          θέλω καί ~α χρήματα — [phrase]мне нужны ещё деньги[/phrase];
          περισσότερο από κάθε ~η φορά — больше, чем когда бы то ни было;
5) следующий; ближайший;
          κάθομαι στην ~η γειτονιά — жить по соседству;
          τήν ~η μέρα — на другой (или на следующий) день;
          ~η φορά — в другой раз; в следующий раз;

===
          ο ~ κόσμος — а) потусторонний мир; б) иной мир;
          κάθε ~ο — никоим образом, ничего подобного, ничуть не бывало, нисколько; напротив;
          Σάς ανησυχήσαμε! Κάθε ~ο! — [phrase]мы Вас потревожили! - Нисколько [/phrase] (или Напротив) ;
          αλλ' αντ' ~ων — бессвязная речь, чепуха;
          λέγω αλλ' αντ' ~ων — говорить ерунду, нести чепуху;
          χωρίς (или δίχως или τό δίχως) ~о — непременно, обязательно; безотлагательно, срочно;
          δίχως ~ θά φύγω αυριο — [phrase]завтра я непременно уеду[/phrase];
          τό δίχως ~ο νά μού επιστρέψεις τό βιβλίο — обязательно верни мне книгу;
          απ' τή μτά..., απ' την ~η... — с одной стороны..., а с другой стороны...;
          εξ ~ου — к тому же, кроме того;
          μεταξύ ~ων — между прочим;
          ~ τόσος — в два раза больший;
          ~οι τόσον — ещё столько же;
          ~ο τόσο νά... — чуть было не...;
          ~ο τόσο νά σέ πίστευα — [phrase]я чуть было не поверил твоим словам[/phrase];
          ~ο πάλι (αυτό) — [phrase]хорошенькая история!, хорошенькое дело!, вот ещё новость![/phrase];
          τίποτε ~ο — а) ничего больше; б) что-л. ещё;
          τίποτε ~ο παρά... — не что иное, как;
          ~ο τίποτε! — [phrase]сколько угодно![/phrase];
          εδώ από χασομέρηδες ~ο τίποτε — здесь полно бездельников;
          ~α λόγια βρέ παιδιά — [phrase]переменим разговор[/phrase];
          αυτό είναι αλλουνού παπα βαγγέλιο — а) это из другой оперы; б) это не в моей компетенции;
          ~οι σκάφτουν καί κλαδεύουν κι' ~οι πίνουν καί μεθάνε — посл. [phrase]одни сажают, а другие плоды пожинают[/phrase];
          ~α λογαριάζει ο γάιδαρος κι' ~α ο γαϊδουριάρης или ~αι μέν βουλαί ανθρώπων ~α δέ θεός κελεύει — посл. [phrase]человек предполагает, а бог располагает[/phrase];
          ~α τά μάτια τού λαγου κι' ~α τής κουκουβάγιας — посл. [phrase]то, да не то; Федот, да не тот[/phrase];

2. (о) 1) кто-то; кто-нибудь;
          ~οι μεν..., ~οι δέ — кто... кто...; одни... другие..,;
          ~οι διαβάζουν ~οι γράφουν — кто читает, кто пишет;
          ~ δέν θέλει νά εργασθεί πώς θά τόν εξαναγκάσεις; — если кто-то не хочет работать, разве его заставишь?;
2) другой; иной;
          κάποιος ~ — кто-то другой;
          καί ο ένας καί ο ~ — и тот и другой;
          ούτε ο ένας ούτε ο ~ — ни один ни другой;
          ο ένας... ο ~... — один... другой...;
          φροντίζω γιά τούς ~ους — заботиться о других;
          σ' ~ον αυτό μπορεί νά μήν αρέσει — иному это может не понравиться;
          ο ένας μετά τόν ~ον или ο ένας κατόπιν τού ~ου или ο ένας πίσω απ' τόν ~ο — друг за другом, один за другим;
          ο ένας από τόν ~ον — друг от друга;
          ο ένας στόν ~ον — друг другу;
          ο ένας τόν ~ον или η μιά τήν ~η или τό ένα τό ~ο — друг друга, один другого;
          ο ένας γιά τόν ~ον — друг о друге;
          ο ένας κοντά στόν ~ον — а) один около другого, друг около друга; б) один за другим, друг за другом;
          ο ένας επάνω στόν ~ο — один на другом, друг на друге;
          ο ένας ενάντια στόν ~ο или ο ένας κατά του ~ου — друг на друга, друг против друга, один против другого;
          ο ένας μέ τόν ~ό (ή μιά μέ τήν ~η, τό ένα μέ τό άλλο) — а) друг с другом; б) в среднем;
          τά καρπούζια μου κοστίζουν μιά δραχμή τό ένα μέ τό ~ο — [phrase]мои арбузы стоят в среднем по одной драхме за штуку[/phrase]#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово другой? — άλλος
как на (ново)греческом будет слово иной? — άλλος
как на (ново)греческом будет слово остальной? — άλλος
как на (ново)греческом будет слово прочий? — άλλος
как на (ново)греческом будет слово такой же? — άλλος
как на (ново)греческом будет слово равноценный? — άλλος
как на (ново)греческом будет слово дополнительный? — άλλος
как на (ново)греческом будет слово следующий? — άλλος
как на (ново)греческом будет слово ближайший? — άλλος
как на (ново)греческом будет слово кто-то? — άλλος
как на (ново)греческом будет слово кто-нибудь? — άλλος
как на (ново)греческом будет слово другой? — άλλος
как на (ново)греческом будет слово иной? — άλλος
как с (ново)греческого переводится слово άλλος? — другой, иной, остальной, прочий, такой же, равноценный, дополнительный, следующий, ближайший, кто-то, кто-нибудь, другой, иной


αλφαδάκικυνοραίστηςπροασκώατσίτωτοςάγκυραψυχάρισερέτισσατσιγκούνικοςχαρούδιαηγερίααρωματισμόςζοχαδιακόςμπακαλικήανεκτικότηταταiνιοσκώληκεςβαθύςπαλίνδρομοςφαλιδώνωψυχομαραίνομαιδυναμίτιδααξεδίψαστα
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit