θέση

формы словаβ
θέση
η 1) место;
          πιάνω ~ — занимать место;
          αλλάζω ~ — пересаживаться;
          βάζω κάτι στή ~ του — положить (поставить) что-л. на место;
          όλες οι ~εις είναι πιασμένες — [phrase]все места заняты[/phrase];
          λάβετε ~εις! — [phrase]по местам![/phrase];
2) положение, расположение, местоположение;
          βάζω στην πρώτη ~ — выдвигать на первый план;
          η ~ τού σπιτιού (τής πόλης) — местоположение дома (города) ;
3) положение, состояние; ситуация;
          βρίσκομαι σέ δύσκολη ~ — находиться в затруднительном, трудном положении; [x:index]находиться в затруднительном положении,находиться в трудном положении[/x:index]
4) прям., перен. позиция;
          πολιτική από ~εως ισχύος — политика с позиции силы;
          παίρνω ~ — высказываться, высказывать свою точку зрения;
          παίρνω σωστή ~ — занимать правильную позицию;
          ο εχθρός δυνάμωσε τίς ~εις του — [phrase]враг укрепил свои позиции[/phrase];
          αναθεωρώ τή ~ μου — пересматривать свою позицию;
5) должность, место; положение;
          η κοινωνική ~ — социальное, общественное положение;
          διορίζομαι σέ καλή ~ — получить хорошее место;
          τί ~ έχει; — [phrase]какую должность он занимает?[/phrase];
6) класс, разряд;
          βαγόνι δεύτερης ~ης — вагон второго класса;
7) положение, тезис;
          ~εις τής εισήγησης — тезисы доклада;
          θεμελιώδεις ~εις — основные положения;
8) постановка (вопроса); выдвижение (предложения);
          ~ ζητήματος εμπιστοσύνης — постановка вопроса о доверии;
9) диссертация;

====
          έργο μέ ~ — социально направленное произведение;
          είμαι σέ ~ νά... — быть в состоянии... (сделать что-л.) ;
          θέν έχεις ~ εδώ — [phrase]здесь тебе не место[/phrase];
          αυτό δέν έχει ~ εδώ — [phrase]это здесь ни к чему[/phrase];
          τί ~ έχει αυτό εδώ; — [phrase]причём здесь это?[/phrase];
          στή ~ μου (σου, του и т. д.) — [phrase]на моём (твоём, его и т. п.) месте[/phrase];
          βάζω κάποιον στή ~ του — поставить (__кого-л.__) на своё место;
          ~ει μακρά συλλαβή — грам. долгий слог по положению#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово место? — θέση
как на (ново)греческом будет слово положение? — θέση
как на (ново)греческом будет слово расположение? — θέση
как на (ново)греческом будет слово местоположение? — θέση
как на (ново)греческом будет слово положение? — θέση
как на (ново)греческом будет слово состояние? — θέση
как на (ново)греческом будет слово ситуация? — θέση
как на (ново)греческом будет слово позиция? — θέση
как на (ново)греческом будет слово должность? — θέση
как на (ново)греческом будет слово место? — θέση
как на (ново)греческом будет слово положение? — θέση
как на (ново)греческом будет слово класс? — θέση
как на (ново)греческом будет слово разряд? — θέση
как на (ново)греческом будет слово положение? — θέση
как на (ново)греческом будет слово тезис? — θέση
как на (ново)греческом будет слово постановка? — θέση
как на (ново)греческом будет слово выдвижение? — θέση
как на (ново)греческом будет слово диссертация? — θέση
как с (ново)греческого переводится слово θέση? — место, положение, расположение, местоположение, положение, состояние, ситуация, позиция, должность, место, положение, класс, разряд, положение, тезис, постановка, выдвижение, диссертация


λυσσαλέοςεξάγωμεγαλόσωμοςδιάτρημασκορβουτικόςλογοκοπώεπινομίαεπανάπλουςκοσμάκηςαρριζοβόλητοςδαντελλωτόςαγκίστρωμααγελαδίσιοςδιακόσανοστιμίζωκαλενδούληιξίααποδεσμεύωιδρυματικόςευκολοπλησίαστοςδεσποτάτο
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit