Новогреческий словарь


από

από
(απ', αφ') πρόθ.
Ι μέ όνομ., γεν., αιτιατ. (при обознач. времени) с, от;
          (γεν.) από γεννησιμιού του — с самого его рождения;
          από μιάς αρχής — с самого начала;
          από πολλού χρόνου — с давнего времени, с давних пор;
          από τής ημέρας εκείνης — с того дня;
          από ημερών — с некоторых пор;
          από καιρου εις καιρόν — время от времени;
          μέ γνωρίζει από είκοσι ετών — [phrase]он меня знает двадцать лет[/phrase];
          (όνομ.) από μικρός το ξέρω — [phrase]я с малых лет (когда я был ребёнком) знаю его[/phrase];
          τόν ξέρω ~ μικρόν — [phrase]я знаю его с детства [/phrase] (когда он был ещё ребёнком) ;
          από τό πρωί — с утра;
          από πέρυσι — с прошлого года;
          από χτές — со вчерашнего дня;
          από πότε; — [phrase]с каких пор?[/phrase];
          από τότε — с тех пор;
          απ' εδώ κ' εμπρός — отныне, впредь;
          από τώρα — с этих пор;
          από νωρίς, από τά πρίν — заранее;
II μέ γεν., αιτιατ.

1) (при обознач. пространства, места, направления) с, от; к;
          (γεν.) από τής κορυφής τού βουνού — с вершины горы;
          έρχομαι από τού θείου — [phrase]иду от дяди[/phrase];
          από τή στέγη — с крыши;
          απ' αυτόν τό δρόμο — по этой дороге;
          πέρασα κι' απ' τόν Κώστα — я и к Косте заходил;
          περάστε απ' τό σπίτι — [phrase]заходите ко мне[/phrase];
2) (источник чего-л.) из, от;
          από (τού) λόγου του — от него самого;
          αυτό τό δώρο είναι από λόγου του — [phrase]этот подарок от него лично[/phrase];
III μέ όνομ. (при указании на изменение положения) с, со, из;
          από εργάτης μάστορας — из рабочего стал мастером;
IV μέ γεν.
1) (при обознач. качества, свойства) :
          από φυσικού του — по натуре;
2) (при обознач. способа, характера действия) ;
          από μνήμης — наизусть;
          απ' ακοής — понаслышке;
          από καρδίας — от души;
          απ' τήν καρδιά μου — от всего сердца, сердечно;
V μέ αιτιατ.
1) (при обознач. происхождения) из;
          από καλή οικογένεια — из хорошей семьи;
2) (при обознач. лица или предмета, которого касаются) за;
          αρπάχτηκα από τό κλαδί — ухватиться за ветку;
          παίρνω απ' τό χέρι — брать за руку;
3) (в знач. через) :
          φεύγω από τήν πίσω πόρτα — выходить через заднюю дверь;
          περνώ από τό δάσος — проходить через лес;
          τό φώς μπαίνει από τό φεγγίτη — свет проникает через окно;
          πέρασε τήν κλωστή από τή βελόνα — [phrase]вдень нитку в иголку[/phrase];
4) (при обознач. причины) от, по причине, из-за;
          από τό πολύ σφίξιμο κόπηκε τό σχοινί — от сильного натяжения верёвка лопнула;
          έμεινε σκελετός απ' τήν πείνα — он очень похудел от голода;
          πετώ από τή χαρά μου — прыгать от радости;
          από τήν πίκρα μου — от горя; от досады;
          από περιέργεια — из любопытства;
          υποφέρω από τό στομάχι μου — страдать желудком;
5) (при обознач. орудия, средства, способа):???
          ζώ από τή δουλειά μου — жить своим трудом;
          από τήν προίκα της έχτισε τό σπίτι — дом он построил на её приданое;
6) (при обознач. материала) из;
          από πέτρα — из камня, каменный;
          από ξύλο — из дерева, деревянный;
          από δέρμα — из кожи, кожаный;
7) (при обознач. частей, составляющих что-л. единое) :
          στεφάνι από τριαντάφυλλα — венок из роз;
          ομάδα από πέντε άτομα — группа из пяти человек;
8) (при указании целого, от которого берётся часть) из;
          ένας από τούς πολλούς — один из многих;
          τίποτε δέν χρειάζομαι απ' αυτά — [phrase]из этих вещей мне ничего не надо[/phrase];
9) (при обознач. удаления, отдаления) из, от;
          αποσύρομαι από τίς υποθέσεις — отходить от дел;
          παρεκβαίνω από τό θέμα — отходить от темы;
          γλυτώνω από τόν κίνδυνο — избежать опасности;
          γλυτώνω απ' τίς φροντίδες — освободиться от забот;
          φεύγω απ' τό σπίτι — уходить из дома;
          χώρισε από τόν άντρα της — [phrase]она ушла от мужа, она разошлась с мужем[/phrase];
10) (при обознач. частичности, разделения) ;
          κόψε μου από τό ψωμί μιά φέτα — [phrase]отрежь мне ломоть хлеба[/phrase];
          ήπια απ' αυτό τό κρασί — [phrase]я выпил этого вина[/phrase];
          πίνε από λίγο — [phrase]пей понемножку[/phrase];
          λίγα απ' όλα — обо всём понемногу;
11) (при указании на распределение поровну) по;
          από τρία τετράδια — по три тетради;
          από ένας (-ένας) — по одному;
          περάστε μέσα από λίγοι — [phrase]входите по нескольку человек[/phrase];
          φταίνε κι' απ' τά δυό μέρη — виноваты и те и другие;
12) (употр. в сравнениях) ;
          από σένα είναι εξυπνότερος — он сообразительнее (или умнее) тебя;
          φαίνεται μεγαλύτερη από τήν αδελφή της — [phrase]она выглядит старше своей сестры[/phrase];
13) (в соответствии с чём-л., согласно чему-л.) по;
          τόν γνωρίζω από τό βήμα του — [phrase]я узнаю его по походке[/phrase];
14) (в отношении, в смысле) ;
          είναι ορφανός από πατέρα — [phrase]он сирота по отцу[/phrase];
          είναι φτωχός από μυαλό — [phrase]он слабоумный[/phrase];
          είναι στραβός από τό ένα μάτι — [phrase]слепой на один глаз[/phrase];
          είναι κουφός από τό ένα αφτί — [phrase]глухой на одно ухо[/phrase];
          άμαθος από τέτοιους δρόμους — он не привык к таким дорогам;
          από υγεία είμαι καλά — [phrase]здоровье у меня хорошее[/phrase];
          από γράμματα δέν ξέρει πολλά — [phrase]он малограмотный[/phrase];
          κάτι ξέρει από μουσική — [phrase]он немного разбирается в музыке[/phrase];
          δέν καταλαβαίνει από τέτοια πράματα — он в таких делах не разбирается;
15) (в пассивном обороте соотв. те. пад.) ;
          η πόλις κατελήφθη από τόν εχθρό — город занят врагом;
16) (соответствует род. пад.; переводится тж. прилагательным) :
          ο κρότος από τά κανόνια — гул орудий, орудийный гул;
          κέρδη απ' τό εμπόριο — прибыли от торговли, торговые прибыли;
17) :
          (ά)πάνω από — на, над;
          κάτω από — пол;
          εμπρός από — перед, впереди; напротив;
          (άπό) πίσω από — сзади, позади, за;
          γύρω από — вокруг;
          (από) μέσα από — изнутри, из;
          πρίν από... — перед тем, до;
          μετά από — после;
          ύστερα από... — после (того как) ;
          εκτός απ' αυτό — кроме того;
          μακρυά από... — далеко от...;
          από μακρυά — издали;
          από πέρα — издалека;
          από κοντά — вблизи;
          από πού; — откуда?;
          απ' εδώ — отсюда;
          απ' εκεί — а) оттуда; б) тот;
          τί θέλει ο κύριος από κεί; — [phrase]что нужно тому господину?[/phrase];
          απ' εδώ καί απ' εκεί — со всех сторон;
          από τότε — с тех пор;
          από τούδε — с этого момента;
          αφ' ενός... αφ' ετέρου — (тж. перен.) с одной стороны..., с другой стороны...;
18) (в зависимости от управления глагола) :
          δέν στερούμαι από τίποτε — [phrase]я ни в чём не нуждаюсь[/phrase];
          κρέμομαι από μιά κλωστή — висеть на ниточке;
          φοβάμαι από τά σκυλιά — бояться собак


внешние ссылки озвучка | ru.wiktionary | el.wiktionary | en.wiktionary | greek-language.gr |как на (ново)греческом будет слово с? — από
как на (ново)греческом будет слово от? — από
как на (ново)греческом будет слово с? — από
как на (ново)греческом будет слово от? — από
как на (ново)греческом будет слово к? — από
как на (ново)греческом будет слово из? — από
как на (ново)греческом будет слово от? — από
как на (ново)греческом будет слово с? — από
как на (ново)греческом будет слово со? — από
как на (ново)греческом будет слово из? — από
как на (ново)греческом будет слово из? — από
как на (ново)греческом будет слово за? — από
как на (ново)греческом будет слово от? — από
как на (ново)греческом будет слово по причине? — από
как на (ново)греческом будет слово из-за? — από
как на (ново)греческом будет слово из? — από
как на (ново)греческом будет слово из? — από
как на (ново)греческом будет слово из? — από
как на (ново)греческом будет слово от? — από
как на (ново)греческом будет слово по? — από
как на (ново)греческом будет слово по? — από
как с (ново)греческого переводится слово από? — с, от, с, от, к, из, от, с, со, из, из, за, от, по причине, из-за, из, из, из, от, по, по


#(ново)греческий словарьδροσιόπόρισμαίπποςεπιστόμιομεσημβρινοδυτικόςαντάμηβαμβακόπιττακατραμόπανοαυτόχρωμοςευαίσθητοςπροαγορεύσαςπροφεσόροςαμυλίνηνομικάαυτοπαρατήρησηαμαξάκινοίκιασμαφωλίτσαστραβώνωκοσμοξακουσμένοςδαφνηφορώ


Α    Β    Γ    Δ    Ε    Ζ    Η    Θ    Ι    Κ    Λ    Μ    Ν    Ξ    Ο    Π    Ρ    Σ    Τ    Υ    Φ    Χ    Ψ    Ωпереводы с персидского языка, литовский словарь, шведско-русский словарь, сборка мебели в Москве