εκ

формы словаβ
εκ
(перед гласн. εξ) 1) (при обознач. места) из; с;
          εκ τού παραθύρου — из окна;
          ανεχώρησεν εξ Αθηνών — [phrase]он выехал из Афин[/phrase];
          αφίκετο εκ Παρισίων — [phrase]он прибыл из Парижа[/phrase];
          κατέπεσεν εξ ύψους δέκα μέτρων — [phrase]он упал с высоты десять метров[/phrase];
          εκ δεξιών — справа, с правой стороны;
          εξ αριστερών — слева, с левой стороны;
          εκ τού πλησίον, εκ τού σύνεγγυς — с близкого расстояния;
          εκ τών πλαγίων — сбоку;
          εκ τών έμπροσθεν — спереди;
          εκ τών όπισθεν — сзади, с тылу;
2) (при обознач. происхождения, источника) :
          τά εκ τού εμπορίου κέρδη — торговые доходы;
          κατάγεται εξ ευγενών οπ — из дворян;
          κατάγεται εκ Πελοποννήσου απ — из Пелопоннеса;
          έλαβε τά χρήματα εκ τού ταμείου — [phrase]он получил деньги из кассы[/phrase];
3) (при обознач. лица или предмета, которого касаются, который хватают, захватывают) ;
          τόν τίρπασε εκ της κόμης — [phrase]он его схватил за волосы[/phrase];
          κρατώ τό παιδίον εκ της χειρός — держать ребёнка за руку;
4) (при обознач. выбора или целого, часть которого выделяется) из;
          έν εκ τών δύο — одно из двух;
          εκ δεκαπέντε ψήφων έλαβε δέκα — [phrase]из пятнадцати голосов он получил десять[/phrase];
5) (при обознач. материала или состава) из;
          οίνος εκ σταφυλών — виноградное вино;
          έπιπλα εκ ξύλου δρυός — дубовая мебель;
          λεξικόν εξ επτά τόμων — словарь в семи томах;
6) (при обознач. причины) от; по;
          εκ χαράς — от радости;
          εκ τής οργής — от гнева, ярости;
          θάνατος εξ ασιτίας — смерть от голода, голодная смерть;
          εξ αγνοίας — по незнанию;
          εξ αμελείας — по легкомыслию;
          τόν ανεγνώρισα εκ τού χρώματος της κόμης του — [phrase]я его узнал по цвету волос[/phrase];
          εξ αιτίας — из-за; вследствие; по причине;
          εξ αιτίας του — благодаря ему; из-за него; по его вине;
7) (при обознач. времени) с;
          εξ αρχής или ξαρχής — сначала;
          εξ υστέρης — затем, после;
          εξ αμνημονεύτων χρόνων — с незапамятных времён;
          εξ απαλών ονύχων — с юных лет;
8) (при обознач. превращения, перемены, изменения) из;
          ανέστη εκ νεκρών — [phrase]он воскрес из мёртвых[/phrase];
          έγινε εξ αγαθού κακός — [phrase]из доброго он стал злым[/phrase];
9) (при обознач. родства) :
          συγγενής εκ πατρός — родственник по отцу;
10) (входит в состав наречных выражений) :
          εξ δλλου — вместе с тем; между прочим;
          εξ ονόματος μου — от своего имени;
          εκ μέρους μου — [phrase]я со своей стороны, с моей стороны[/phrase];
          εξ όψεως — с виду; по виду;
          εξ ακοής — понаслышке;
          εξ ανάγκης — по необходимости; вынужденно;
          εξ άπαντος или εξάπαντος — безусловно, непременно;
          ως εκ τούτου — вследствие этого;
          εξ ίσου или εξίσου — поровну; в такой же мере; одинаково;
          εξ απρόοπτου — внезапно, неожиданно;
          ~ τού αφανούς — незаметно; невидимо;
          εκ συμφοινου — по соглашению;
          εκ τών ενόντων — исходя из обстоятельств, исходя из наших возможностей;
          θά εξοικονομήσουμε εκ τών ενόντων — что-нибудь придумаем; как-нибудь выйдем из положения;
          εκ πείρας — по опыту;
          εκ νέου — снова, заново;
          μάχη εκ τού συστάδην — врукопашную;
          εκ ταχείας — быстро#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово из? — εκ
как на (ново)греческом будет слово с? — εκ
как на (ново)греческом будет слово из? — εκ
как на (ново)греческом будет слово из? — εκ
как на (ново)греческом будет слово от? — εκ
как на (ново)греческом будет слово по? — εκ
как на (ново)греческом будет слово с? — εκ
как на (ново)греческом будет слово из? — εκ
как с (ново)греческого переводится слово εκ? — из, с, из, из, от, по, с, из


αμπάριασμαγεροντότεροςαντιπυρηνικόςάξαφναοικόπεδοσυχνάδασύμαλλοςμελλόνυμφοςαποσοβώχελωνίςξαγορευτήςμοιροκρατίααλαφρόμυαλοςστύλοςμονοσάνδαλοςδωροδοκώέγχρισημανικώνωπρωτοελλαδικόςκρυπτόςαεριωθούμενος
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit