φέρω

формы словаβ
φέρω
(αόρ. έφερα и έφερον, παθ. αόρ. (ε)φέρθηκα и εφέρθην) 1) носить (одежду, украшения и т. п.);
          ~ (τήν) στολή (τού) αξιωματικού — носить офицерскую форму;
          ~ όπλα — носить оружие;
2) перен. носить (имя и т. п.);
          ~ει τό όνομα τού παππού του — [phrase]он носит имя своего деда[/phrase];
          ~ επιγραφή — иметь надпись;
3) приносить; привозить;
          ποιος έφερε τό γράμμα; — [phrase]кто принёс письмо?[/phrase];
          νά μού ~εις τήν βαλίτσα — [phrase]привези мой чемодан[/phrase];
4) ввозить, импортировать;
5) вести, приводить; направлять;
          πού ~ει αυτός ο δρόμος; — [phrase]куда ведёт эта дорога?[/phrase];
          πού μάς έφερες; — а) ??? [phrase]куда ты нас привёл?;[/phrase] б) перен. [phrase]приводить (в какое-л. состояние), доводить [/phrase] (до чего-л.) ;
          ~ σέ απόγνωση — доводить до отчаяния;
          ~ εις πέρας — доводить до конца, завершать;
7) приносить, давать (плоды - тж. перен.);
          ~ αποτέλεσμα (κέρδος) — дать результат (выгоду) ;
8) вызывать, причинять;
          ~ αηδία — вызывать отвращение;
          ~ πλήξη — вызывать скуку;
          ~ βλάβη — приносить вред;
          ~ πόνους — причинять боль;
          ~ όρεξη — возбуждать аппетит;
9) перен. приводить (пример и т. п.);
          ~ αντίρρηση — приводить, высказывать возражения;
10) предлагать, представлять (на рассмотрение); вносить (предложение);

===
          ~ (τήν) ευθύνη γιά... — нести ответственность за...;
          (τό) ~ βαρέως — тяжело переживать (что-л.); быть глубоко задетым, обиженным;
          τά ~ δύσκολα — быть в нужде, в затруднении;
          ~ στή μνήμη μου — вызывать в памяти;
          σύρ' τα φέρ' τα — хождение туда-сюда, взад-вперёд;
          αγω καί ~ — водить за нос;
          τήν ~ με τρόπο — начинать издалека;
          φέρ' ειπείν — например;
          ~ε νά ιδούμε — [phrase]давай посмотрим[/phrase];
          ανθρώπων έκαστος δύο πήρας ~ει, τήν μέν έμπροσθεν, τήν δέ όπισθεν — погов. [phrase]чужие недостатки видней; в чужом глазу соринку замечаем, а у себя не видим и бревна[/phrase]#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово носить? — φέρω
как на (ново)греческом будет слово носить? — φέρω
как на (ново)греческом будет слово приносить? — φέρω
как на (ново)греческом будет слово привозить? — φέρω
как на (ново)греческом будет слово ввозить? — φέρω
как на (ново)греческом будет слово импортировать? — φέρω
как на (ново)греческом будет слово вести? — φέρω
как на (ново)греческом будет слово приводить? — φέρω
как на (ново)греческом будет слово направлять? — φέρω
как на (ново)греческом будет слово приносить? — φέρω
как на (ново)греческом будет слово давать? — φέρω
как на (ново)греческом будет слово вызывать? — φέρω
как на (ново)греческом будет слово причинять? — φέρω
как на (ново)греческом будет слово приводить? — φέρω
как на (ново)греческом будет слово предлагать? — φέρω
как на (ново)греческом будет слово представлять? — φέρω
как на (ново)греческом будет слово вносить? — φέρω
как с (ново)греческого переводится слово φέρω? — носить, носить, приносить, привозить, ввозить, импортировать, вести, приводить, направлять, приносить, давать, вызывать, причинять, приводить, предлагать, представлять, вносить


βολφράμιοαντιμεταθετικόςκοινωνόςευλογνοκομμένοςμονισμόςεκχλόωσημεράδιέμμεσοςκαταμούτσουναμητρίτιςξανασηκώνωσύγκρυοκουράζωολοτρόγυραενοχοποίησηθεματοφύλακαςευλαβούμαιβυτίονγραπατσώνωεσφαλμέναεγγάστρωμα
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit